Obchodní podmínky BrikkApp a.s.

Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), na jejichž základě může investor využívat platformu BrikkApp www.brikkapp.com/cz) (dále jen „Platforma“). Přečtěte si prosím tyto Podmínky důkladně předtím, než začnete využívat služeb Platformy. Registrací k účtu potvrzuje investor přečtení, porozumění a plný souhlas s těmito Podmínkami.

BrikkApp je obchodní název společnosti BrikkApp a.s., IČ 08403104, se sídlem Fráni Šrámka 2231/17, Smíchov, 150 00 Praha 5. (dále jen „Poskytovatel“).

1 Základní ustanovení

 1. Podmínky jsou právním dokumentem upravujícím vztah mezi Poskytovatelem a investorem. Podmínky obsahují pravidla a postupy, jimiž se řídí každá investice do crowdfundingového projektu a tím i možnost investora k získání výnosu z projektu třetí strany.
 2. Platforma je online systém provozovaný na webových stránkách www.brikkapp.com bPoskytovatelem. Platforma poskytuje informace o konkrétních crowdfundingových projektech, jejichž předmětem jsou výhradně nemovitosti, jejich části nebo soubory nemovitostí tvořící jeden funkční celek (dále také jako „nemovitost“ nebo „nemovitosti“). Součástí Platformy jsou crowdfundingové projekty poskytované domácími i zahraničními renomovanými crowdfundingovými společnostmi.
 3. Investor je plně svéprávná fyzická osoba nebo kterákoliv právnická osoba registrovaná ke svému účtu zřízenému na Platformě.
 4. Projekt, neboli výše uvedený „crowdfundingový projekt“, je investičním projektem prezentovaným a zprostředkovaným Poskytovatelem na Platformě, jehož cílem je poskytnout možnost participovat na výnosu projektu třetí strany. Cílem prezentace Projektu na Platformě je získání vkladů od jednotlivých investorů pro zajištění finančních prostředků za účelem jejich investování do Projektu, a to za předem stanovených podmínek vrácení vkladu a výnosu z úroku.
 5. Základní způsoby financování, umožňující párování zájmů Investora a vlastníka Projektu na jeho financování, zahrnují:
  1. umožnění poskytování úvěrů;
  2. umisťování převoditelných cenných papírů a nástrojů přijatých pro účely skupinového financování vydaných vlastníky projektů nebo zvláštní účelovou jednotkou bez pevného závazku převzetí podle bodu 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU a přijímání a předávání pokynů klientů týkajících se těchto převoditelných cenných papírů a přijatých nástrojů pro účely skupinového financování podle bodu 1 uvedeného oddílu.
 6. Vklad poskytuje Investor na základě vlastního rozhodnutí do konkrétního Projektu buďto (i) s účinky poskytnutí úvěru nebo (ii) nákupu cenného papíru v rámci Základních způsobů financování. K poskytnutí Vkladu je oprávněn pouze Investor registrovaný ke svému účtu zřízenému na Platformě.
 7. Individuální správa portfolia úvěrů označuje případy, kdy Investor poskytne určitou finanční částku na účet Poskytovatele a zadá konkrétní kritéria , podle nichž již dále na základě uděleného příkazu investuje (provede „investici“) Poskytovatel, který sám vybere konkrétní Projekt a zadá „platební příkaz“ v zastoupení Investora.
 8. Účet Investora je účet zřízený Investorem na Platformě za účelem poskytnutí vkladu do Projektu prostřednictvím Platformy.
 9. Bankovní účet Investora je účet Investora u jeho bankovního ústavu, který je Investor povinen sdělit Poskytovateli. Bankovním účtem Investora je ten bankovní účet, který je vedený na jméno Investora a z něhož proběhne první platba na Účet Investora.
 10. Účet Poskytovatele je účet, na nějž Investor poskytuje svůj Vklad při investici do konkrétního Projektu nebo finanční částku za účelem Individuální správy portfolia úvěrů.
 11. Realizovaný Projekt, neboli „úspěšný fundraising“, je takový Projekt, u něhož byly splněny podmínky prezentované na Platformě zejména tím, že v zadaném časovém limitu byla shromážděna dostatečná výše finančních prostředků k financování konkrétní nemovitosti. Konkrétní podmínky jsou uvedeny na Platformě vždy u každého Projektu.
 12. Nerealizovaný Projekt, neboli „neúspěšný fundraising“, je takový Projekt, u něhož nebyly splněny podmínky prezentované na Platformě zejména tím, že v zadaném časovém limitu nebyla shromážděna dostatečná výše finančních prostředků k financování konkrétní nemovitosti. Konkrétní podmínky jsou uvedeny na Platformě vždy u každého Projektu.
 13. EasyChange je obchodní společnost EasyChange s.r.o., IČ: 29044570, se sídlem Jungmannova 747/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, která pro Poskytovatele zajišťuje prostředky zúčtování a platební systémy.
 14. Sazebník definuje výši poplatků za služby poskytované Investorům na základě těchto Podmínek. Sazebník poplatků tvoří přílohu těchto Podmínek, která je jejich nedílnou součástí. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit výši sazebníku. Výše poplatků za poskytnuté služby každému Investorovi odpovídá sazebníku aktuálnímu v okamžiku poskytnutí Vkladu nebo finančních prostředků na Individuální správu portfolia úvěrů.

2 Poskytované Služby

Služby poskytované Poskytovatelem Platformy umožňují Investorovi vybrat si z jednotlivých Projektů a následně poskytnout Vklad do konkrétního Projektu, případně poskytnout finanční prostředky na Individuální správu portfolia úvěrů. Investor si tedy využitím služeb na Platformě může vybrat z celé škály domácích i zahraničních crowdfundingových Projektů a jejich prostřednictvím se svým Vkladem podílet na financování investičního Projektu vztahujícího se ke konkrétní nemovitosti. Služby poskytované Poskytovatelem ve vztahu k Investorovi jsou následující:

 1. Registrace k Účtu Investora
 2. Aktivace Účtu Investora
 3. Zajištění poskytnutí Vkladu
 4. Individuální správa portfolia úvěrů ("Autoinvest")
 5. Uzavření Smlouvy o podílu na crowdfundingovém projektu
 6. Nakládání s prostředky na účtu Poskytovatele
 7. Poskytování informací Investorovi

3 Registrace k Účtu Investora

 1. Registrace na Platformě umožňuje každému Investorovi, aby:
  1. zdarma získal Účet Investora
  2. obdržel přístup k detailním informacím o jednotlivých Projektech
  3. provedl aktivaci svého Účtu na základě dokončení KYC / AML identifikace investora
 2. Registrací k Účtu získává Investor možnost výběru kteréhokoliv z Projektů prezentovaných na Platformě, a to s využitím detailních informací vážících se k těmto Projektům.
 3. Účet investora je zřízen zdarma a je provozován ve spolupráci s obchodní společností EasyChange, a to na základě smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a EasyChange. Společnost EasyChange zajišťuje pro Poskytovatele některé činnosti podléhající regulaci České národní banky, zejm. identifikaci investorů, kontrolu finančních toků aj. Pro účely ochrany osobních údajů Investora byla mezi Poskytovatelem a EasyChange dále uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů k naplnění povinností obou jmenovaných subjektů vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení GDPR“).
 4. Investor je pro úspěšné provedení registrace a tím i pro zřízení svého Účtu povinen na Platformě vyplnit požadované identifikační údaje. EasyChange je oprávněna / povinna provést úkony v rámci procesu identifikace a ověření totožnosti investora v souladu se zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem identifikace se Investor zavazuje:
  1. poskytnout prostřednictvím Platformy čitelnou kopii obou stran svého občanského průkazu či cestovního pasu a dalšího podpůrného dokladu, který musí obsahovat alespoň základní údaje k identifikaci Investora (př. řidičský průkaz, kartička pojištěnce, zbrojní průkaz); v případě Investora právnické osoby je fyzická osoba za právnickou osobu jednající povinna doložit Poskytovateli dokumenty dle předchozí věty a dále dokumenty prokazující vlastnickou strukturu a skutečné majitele právnické osoby;
  2. poskytnout prostřednictvím Platformy doklad prokazující existenci Bankovního účtu Investora, vedeného na jeho jméno;
  3. vyplnit prostřednictvím Platformy dotazník týkající se kontroly prostředků, které hodlá použít k poskytnutí Vkladu nebo finanční částky pro Individuální správu portfolia úvěrů.
 5. Registrací k Účtu Investor prohlašuje a odpovídá za to, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Investor – fyzická osoba registrací k účtu prohlašuje, že dovršil věk 18 let, a že je plně svéprávný. V případě jednání v zastoupení právnické osoby prohlašuje osoba provádějící registraci a odpovídá za to, že je oprávněna jednat v zastoupení registrující se právnické osoby.
 6. Investor je povinen nahlásit neprodleně změnu svých nahlašovaných údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na Platformě.
 7. Investor je povinen zvolit si při registraci své přístupové heslo dle pokynů uvedených na Platformě. Investor se zavazuje nesdělovat své přístupové heslo jakékoliv jiné osobě a je povinen přístupové heslo chránit před jeho zneužitím jinou osobou. V případě zjištění zneužití hesla, resp. Účtu Investora jinou osobou, je Investor povinen toto bezodkladně nahlásit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na Platformě.
 8. Po úspěšně provedené registraci je každému Účtu Investora přiděleno specifické číselné označení, které se stane symbolem identifikujícím Investora při doplňování finančních prostředku na jeho Účet.
 9. Registrací k Účtu Investor prohlašuje, že není v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, ani mu úpadek nehrozí, a že na jeho majetek nebylo zahájeno exekuční řízení.
 10. Registrací k Účtu Investor vyjadřuje svůj bezpodmínečný souhlas s aktuálním zněním těchto Podmínek. Aktuální znění těchto Podmínek je umístěno na Platformě a v případě změny Podmínek je taková informace doručena registrovanému Investorovi prostřednictvím emailu. V případě, že Investor nejpozději do 14 dnů po obdržení informace o změně Podmínek zašle Poskytovateli prostřednictvím emailové zprávy na adresu: complaints@brikkapp.com svůj výslovný nesouhlas s novým zněním Podmínek, bude se jeho právní vztah k Poskytovateli řídit dosud platným zněním Podmínek, tedy ve verzi aktuální v době registrace k Účtu Investora.
 11. Investor je oprávněn bez dalšího odstoupit od těchto Podmínek nejpozději do 14 dnů od registrace ke svému Účtu, a to výslovným prohlášením prostřednictvím emailové zprávy na adresu Poskytovatele: complaints@brikkapp.com V takovém případě Poskytovatel zruší Investorovi jeho Účet a je povinen dále postupovat podle ustanovení čl. 10 odst. 9) těchto Podmínek.
 12. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv neprovést registraci i bez uvedení důvodů. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo zrušit registraci kteréhokoliv Investora, a to z důvodů zákonných nebo z důvodu porušení těchto Podmínek nebo podmínek užívání Platformy ze strany Investora.
 13. Ustanovení těchto Podmínek, která mají ze své povahy přetrvat i po zrušení registrace Investora, platí i po zrušení takové registrace.
 14. Poskytovatel je oprávněn z bezpečnostních nebo technických důvodů zablokovat Investorovi přístup k jeho Účtu a ke službám na Platformě, a to na dobu nezbytně nutnou. O blokaci Účtu je Poskytovatel povinen informovat Investora prostřednictvím emailu.

4 Aktivace Účtu Investora

 1. Aktivace Účtu Investora je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí Vkladu každého Investora nebo pro provedení investice za účelem Individuální správy portfolia úvěrů. Aktivace Účtu je provedena jeho doplněním (načerpáním finanční částky) v minimální výši 1,- Kč / 1,- EUR. Aktivace Účtu umožňuje každému Investorovi, aby prostředky na Účtu byly k jeho příkazu kdykoliv použity na realizaci investice do jím vybraného Projektu. Aktivace Účtu Investora je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí Vkladu každého Investora nebo pro provedení investice za účelem Individuální správy portfolia úvěrů. Aktivace Účtu je provedena jeho doplněním (načerpáním finanční částky) v minimální výši 1,- Kč / 1,- EUR. Aktivace Účtu umožňuje každému Investorovi, aby prostředky na Účtu byly k jeho příkazu kdykoliv použity na realizaci investice do jím vybraného Projektu.
 2. Doplnění Účtu ze strany Investora je možné provést výhradně bankovním převodem z Bankovního účtu Investora na jeho Účet Investora registrovaný na Platformě, s uvedením variabilního symbolu odpovídajícího specifickému číselnému označení Účtu Investora.
 3. Účet Investora je spravován obchodní společností EasyChange a je oddělen od účtu Poskytovatele.
 4. Peněžní prostředky na Účtu Investora nejsou úročeny.

5 Poskytnutí Vkladu

 1. S poskytnutím Vkladu ze strany Investora na konkrétní Projekt je spojena účast Investora na jím vybraném Projektu.
 2. Každý Projekt se může vztahovat pouze k jediné konkrétní nemovitosti nebo její části nebo k souboru nemovitostí tvořících jeden funkční celek.
 3. Projekt musí obsahovat nezbytné informace, kterými jsou přesná identifikace Projektu, výše smluvního úroku, splatnost smluvního úroku, vrácení Vkladu a v případě nerealizovaného Projektu informace o vrácení poskytnutého Vkladu zpět na Účet Investora registrovaný na Platformě. Uvedené informace jsou součástí Smlouvy o podílu na crowdfundingovém projektu dle níže uvedeného čl. 7 těchto Podmínek.
 4. Vklad poskytuje Investor ze svého Účtu na účet Poskytovatele uvedený u každého jednotlivého Projektu na Platformě. Finanční částka odpovídající poskytnutému Vkladu bude odepsána z Účtu Investora na účet Poskytovatele. Poskytnutí Vkladu Investor potvrzuje zadáním příkazu elektronickou formou na Platformě v sekci týkající se konkrétního Projektu. Každý Investor může poskytnout Vklad maximálně do výše svého zůstatku na Účtu.
 5. Poskytovatel vede seznam Vkladů provedených jedním Investorem, který je pro daného Investora přístupný na Platformě.

6 Individuální správa portfolia úvěrů ("Autoinvest")

 1. Investor může poskytnout finanční prostředky ze svého Účtu na účet Poskytovatele s příkazem, aby Poskytovatel investoval tyto finanční prostředky (aby provedl „investici“) do Projektů, které Poskytovatel sám vybere, v rámci kritérií předem vybraných Investorem. Tato kritéria jsou uvedená na Platformě v samostatné sekci umožňující způsob investování prostřednictvím Individuální správy portfolia úvěrů ("Autoinvest").
 2. Podle uvedených kritérií již dále na základě uděleného příkazu investuje Poskytovatel, který sám vybere konkrétní Projekt pro crowdfundingovou investici a zadá „platební příkaz“ v zastoupení Investora, čímž pro každý vybraný Projekt dojde k uzavření jednotlivé Smlouvy o podílu na crowdfundingovém projektu dle níže uvedeného čl. 7 těchto Podmínek.

7 Uzavření smlouvy o podílu na crowdfundingovém projektu

 1. Smlouva uzavřená mezi Investorem a Poskytovatelem o podílu na crowdfundingovém projektu (dále jako „Smlouva“) je uzavřena mezi Investorem a Poskytovatelem okamžikem poskytnutí Vkladu nebo okamžikem výběru konkrétního Projektu na základě investice provedené Poskytovatelem v zastoupení Investora v rámci Individuální správy portfolia úvěrů.
 2. Obsah Smlouvy tvoří samostatný dokument oddělený textem od těchto Podmínek. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek, které se tak na právní vztah mezi Poskytovatelem a Investorem užijí subsidiárně.

8 Práva a povinnosti Investora

 1. Investor má nárok získat podíl na výnosu z poskytnutého Vkladu / investice v případě Realizovaného Projektu za podmínky, že Projekt bude ziskový. Investor bere na vědomí, že v případě, že Projekt naopak nebude ziskový nebo v případě Nerealizovaného Projektu, mu nevzniknou žádné nároky vůči Poskytovateli na podíl na výnosu z poskytnutého Vkladu / investice.
 2. Investor se zavazuje splnit všechny své povinnosti uvedené v čl. 3 Podmínek (Registrace k Účtu Investora) a zejm. provést úkony v rámci procesu identifikace a ověření totožnosti investora v souladu se zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Investor se zavazuje uvádět ke svým registračním údajům přesné a pravdivé informace a je povinen tyto průběžně aktualizovat, vč. čísla Bankovního účtu Investora. Investor se zavazuje vystupovat na Platformě v rámci svého Účtu vlastním jménem s uvedením své pravé identity (a v příp. jednání právnické osoby v zastoupení jednající osoby s uvedením její pravé identity). V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn pozastavit nebo zrušit registraci Investora.
 3. Investor dává Poskytovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů v Poskytovatelem požadovaném rozsahu prezentovaném na Platformě. Nakládání s osobními údaji registrovaných Investorů podléhá úpravě nařízení GDPR a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Investor dává Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností EasyChange.
 4. Investor je oprávněn odmítnout zasílání obchodních sdělení Poskytovatele (prostřednictvím Platformy), aniž by tím byla dotčena jeho registrace k Účtu.
 5. Investor nesmí při užívání služeb poskytovaných Poskytovatelem omezovat jakýmkoliv způsobem ostatní Investory při výkonu jejich práv s užíváním služeb spojených. V případě porušení takové povinnosti je Poskytovatel oprávněn zrušit registraci k Účtu Investorovi, který povinnost porušil.
 6. Investor není oprávněn převádět práva vyplývající z provedeného Vkladu na třetí osoby, zřizovat ke Vkladům práva třetích osob nebo s Vklady jakkoliv disponovat bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 7. Investor je odpovědný za podání svého daňového přiznání a za splnění své daňové povinnosti ve vztahu k vyplaceným úrokům a případně jiných příjmů podléhajících zdanění na základě jednotlivých Projektů. Platforma poskytne Investorovi příslušné podklady k daňovému přiznání (potvrzení o vyplaceném úroku a případné další potřebné podklady).
 8. Investor prohlašuje, že je srozuměn s tím, že:
  1. investiční příležitost ve formě Projektu zobrazeného na Platformě nelze chápat jako investiční doporučení a Investor poskytuje Vklad / investici na základě svého vlastního uvážení a má plnou kontrolu nad investičním procesem, a že Poskytovatel neposkytuje rady o investování a finanční poradenství;
  2. poskytnutí Vkladu / investice je určeno pouze pro Investory, pro které případná ztráta části nebo celé jejich investice nebude znamenat významné zhoršení jejich ekonomické situace;
  3. trh s nemovitostmi představuje specifickou oblast investování, která v sobě zahrnuje rizika spojená především s výkyvy na realitním trhu, např. s případnou zhoršenou platební morálkou uživatelů (nájemců) nemovitostí nebo s nižší než předpokládanou výnosností developerských projektů, do nichž bylo investováno, přičemž návratnost investice a výnos z poskytnutého Vkladu jsou do značné míry závislé na výše uvedených faktorech a na dalších rizicích s nimi spojených;
  4. návratnost investice a výnos z poskytnutého Vkladu mohou kromě výše uvedených faktorů ovlivnit i další skutečnosti, jimiž jsou např. celková ekonomická situace, změny v právní regulaci trhu (zejm. trhu nemovitostí), zvyšování a snižování úrokových sazeb a další faktory ovlivňující investování;
  5. rozhodnutí o poskytnutí Vkladu / investice musí být založeno především na vlastním uvážení výhod a rizik investice do konkrétního Projektu spojeného s poskytnutím Vkladu.

9 Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje zajistit možnost pro Investora získat podíl na výnosu z poskytnutého Vkladu / investice v případě Realizovaného Projektu za podmínky, že Projekt bude ziskový. Poskytovatel se zavazuje vypořádat vrácení Vkladu a výnosu z poskytnutého Vkladu / investice způsobem stanoveným v článku 10) Podmínek (Nakládání s prostředky na účtu Poskytovatele).
 2. Poskytovatel je povinen zajistit, jako správce osobních údajů Investora a dále prostřednictvím společnosti EasyChange jako zpracovatele osobních údajů Investora, splnění všech povinností vyplývajících z nařízení GDPR a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Poskytovatel vystupuje vůči Investorovi v pozici prostředníka umožňujícího podílet se na výnosech z poskytnutého Vkladu / investice. Poskytovatel neodpovídá Investorovi za Nerealizovaný Projekt. Poskytovatel neodpovídá za škodu případně vzniklou Investorovi v souvislosti s Nerealizovaným Projektem.
 4. V případě, že Realizovaný Projekt nebude úspěšný, tzn., že v časovém limitu předem stanoveném na Platformě nebude Projekt ziskový a podíl na výnosu z Vkladu / investice Investora bude roven nule, zavazuje se Poskytovatel učinit vše, aby dlužné částky odpovídající poskytnutému Vkladu / investici byly vymoženy zpět od vlastníka Projektu. Vymožené dlužné částky je Poskytovatel povinen zaslat na Účet Investora bez zbytečného odkladu.
 5. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost vůči Investorovi v případě, že vlastník Projektu bude v prodlení s úhradou svých splatných závazků vůči Investorovi, nebo že vybraný Projekt bude mít nižší než předpokládanou výnosnost. Výše uvedené vyloučení odpovědnosti Poskytovatele jej nezbavuje povinnosti k vymáhání pohledávek vůči vlastníkovi Projektu v zastoupení Investora.
 6. Investor tímto ustanovením Podmínek zmocňuje Poskytovatele k vymáhání veškerých případných pohledávek vzniklých mu vůči vlastníkovi Projektu. Provozovatel je takto oprávněn a povinen vymáhat vůči vlastníkovi Projektu vrácení jistiny, úhradu úroků a sankčních plnění v souladu s konkrétním Projektem.
 7. Poskytovatel neodpovídá za škodu případně vzniklou v důsledku nefunkčnosti Platformy.
 8. Poskytovatel je povinen poskytovat Investorovi informace v souladu s článkem 11) Podmínek (Poskytování informací Investorovi).

10 Nakládání s prostředky na účtu Poskytovatele

 1. Po Vkladu provedeném ze strany Investora nebo po investici provedené Poskytovatelem na základě příkazu z Individuální správy portfolia úvěrů budou finanční prostředky odpovídající výši Vkladu / investice uloženy na účtu Poskytovatele. Poskytovatel není oprávněn nakládat s finančními prostředky Investora na svém účtu jinak, než je uvedeno v těchto Podmínkách. Poskytnutý Vklad / investice nejsou pojištěny.
 2. O průběhu Projektu až do jeho realizace či nerealizace je Investor průběžně informován prostřednictvím online systému na Platformě.
 3. V případě, že dojde k naplnění podmínek (realizaci) Projektu, tedy v souladu s časovým limitem bude uhrazena minimální výše finančních prostředků nezbytná k financování nemovitosti, je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s podmínkami uvedenými na Platformě u každého jednotlivého Projektu. Poskytovatel je zejm. povinen provádět úhradu smluvních úroků Investorovi a při skončení realizace Projektu (v časovém limitu předem stanoveném na Platformě) provést vrácení Vkladu / investice Investorovi. Veškeré platby ve prospěch Investora uvedené v tomto článku je Poskytovatel povinen hradit na Účet Investora zřízený na Platformě.
 4. V případě poskytnutí Vkladu / investice je Poskytovatel oprávněn účtovat Investorovi poplatky dle sazebníku aktuálního v okamžiku poskytnutí Vkladu (uzavření Smlouvy) a uvedeného na Platformě. Investor bere souhlasem s těmito Podmínkami na vědomí, že Vklad odpovídající částce jím přikázané k uvolnění z Účtu Investora, bude v případě realizace projektu snížený o příslušný poplatek určený Poskytovateli. V případě nerealizace Projektu naopak nevznikne Poskytovateli nárok na úhradu poplatku.
 5. V případě, že nedojde k naplnění podmínek (realizaci) Projektu, tedy v souladu s časovým limitem nebude uhrazena minimální výše finančních prostředků nezbytná k financování nemovitosti, je Poskytovatel povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od uplynutí časového limitu převést Vklad / investici v plné výši zpět na Účet Investora zřízený na Platformě.
 6. V případě, že Realizovaný Projekt nebude úspěšný, tzn., že v časovém limitu předem stanoveném na Platformě nebude Projekt ziskový a podíl na výnosu z Vkladu / investice Investora bude roven nule, není Poskytovatel povinen vyplatit Investorovi jakoukoliv částku odpovídající podílu na (nulovém) výnosu. Poskytovatel je v takovém případě povinen vrátit Investorovi pouze tu část Vkladu /investice z celkového záporného výtěžku z Projektu, která odpovídá poměru jeho Vkladu / investice ke Vkladům / investicím ostatních Investorů. V případě, že výtěžek z Projektu bude roven nule, není Poskytovatel povinen vrátit Investorovi jakoukoliv finanční částku. Úprava tohoto odstavce vyjadřuje povinnost Investora podílet se na případné ztrátě Projektu.
 7. V případě, že Investor si bude přát převést finanční prostředky nebo jejich část ze svého Účtu Investora na svůj Bankovní účet Investora, zadá tomu odpovídající příkaz na Platformě.
 8. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy nebo k její výpovědi nebo k odstoupení od Podmínek, je Poskytovatel povinen zajistit vrácení Vkladu / investice ve výši jistiny (nikoliv však úroku) zpět na Účet Investora, a to nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od odstoupení.
 9. V případě, že dojde ke zrušení registrace Účtu Investora ze strany Poskytovatele a v době zrušení této registrace bude mít Investor již aktivovaný Účet, je Poskytovatel povinen zajistit vrácení celkové finanční částky uložené na Účtu Investora zpět na Bankovní účet Investora, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od zrušení registrace. V případě, že v době zrušení registrace bude mít Investor již realizovanou investici a bude mít uhrazenou příslušnou finanční částku jako Vklad / investici, je Poskytovatel povinen zajistit vrácení Vkladu / investice ve výši jistiny (nikoliv však úroku) zpět na Bankovní účet Investora, a to nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od zrušení registrace.
 10. V případě, že si Investor bude přát zrušit svoji registraci, může tak učinit splněním pokynů uvedených na Platformě. V případě, že v době zrušení registrace bude mít Investor již aktivovaný Účet, je Poskytovatel povinen zajistit vrácení celkové finanční částky uložené na Účtu Investora zpět na Bankovní účet Investora, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od zrušení registrace. V případě, že v době zrušení registrace bude mít Investor již realizovanou investici a bude mít uhrazenou příslušnou finanční částku jako Vklad / investici, neplatí ustanovení tohoto článku Podmínek a zrušení registrace bude provedeno k datu vypořádání posledního Vkladu / investice uskutečněných Investorem. To neplatí v době prvních 14 dnů od registrace, kdy v takovém případě se postupuje podle odstavce 9) tohoto článku Podmínek.

11 Poskytování informací Investorovi, mlčenlivost a způsoby komunikace

 1. Veškeré informace týkající se poskytovaných služeb jsou Investorovi přístupné výhradně na Platformě. V případě dotazů se Investor registrovaný k Účtu může obrátit na Poskytovatele prostřednictvím emailového kontaktu nebo telefonního čísla Poskytovatele. Investor bere souhlasem s těmito Podmínkami na vědomí, že veškeré informace o všech věcech souvisejících s prováděním Vkladů / investic dle těchto Podmínek budou sdělovány výhradně Poskytovatelem prostřednictvím Platformy, a to zejm. z důvodu efektivity předávání informací Investorům.
 2. Veškeré informace o Platformě a na jejím základě poskytovaných službách mají důvěrný charakter a Investor se zavazuje tyto nepoužít v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty. Doména internetových stránek Poskytovatele, názvy produktů a služeb, loga partnerů Poskytovatele či jiné údaje umístěné na Platformě mohou být předmětem duševního vlastnictví Poskytovatele nebo třetích osob. Investor se zavazuje, že nebude tyto používat bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebo třetích osob.
 3. Investor je povinen provádět veškerou komunikaci s Poskytovatelem prostřednictvím své emailové adresy uvedené při registraci k Účtu, a to na emailovou adresu Poskytovatele support@brikkapp.com nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele uvedenou na Platformě v sekci „kontakty“.
 4. Poskytovatel je povinen veškerou komunikaci s Investorem prostřednictvím emailu se stejnými emailovými adresami uvedenými v předchozím odstavci nebo v urgentních případech telefonicky na tel. číslo uvedené Investorem při registraci k Účtu.
 5. Adresy, jména osob oprávněných jednat za Investora či Poskytovatele a případných zástupců, telefonní čísla a adresy elektronické pošty lze měnit výhradně prostřednictvím kontaktních formulářů umístěných na Platformě.
 6. Odstoupení od Smlouvy nebo výpověď Smlouvy jsou účinné doručením jejich elektronického písemného vyhotovení na emailovou adresu druhé smluvní strany opatřeného zaručeným elektronickým podpisem nebo doručením (doporučenou poštou) podepsaného písemného vyhotovení na adresu druhé smluvní strany uvedenou na Platformě, resp. při registraci k Účtu Investora.

12 Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 1. V souladu s ustanovením § 14 a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tímto Poskytovatel informuje Investora jakožto spotřebitele, že subjekty řešení mimosoudních sporů jsou:
  1. Obecným subjektem pro řešení mimosoudních sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz
  2. Subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz
  3. Subjektem pro řešení sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, www.ctu.cz
 2. V případě sporu mezi Investorem a Poskytovatelem vyplývajícím z jejich právního vztahu založeného Smlouvou a těmito Podmínkami bude tento spor rozhodován obecným soudem ČR dle přísl. ustanovení českého právního řádu.

13 Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti Investora a Poskytovatele se řídí platným právem České republiky, a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, pokud není ve Smlouvě nebo v těchto Podmínkách uvedeno jinak.
 2. Tyto Podmínky, vedle Smlouvy, představují úplnou dohodu mezi Investorem a Poskytovatelem o způsobu provozu a užívání Platformy a služeb s ní spojených. Smlouva a tyto Podmínky nahrazují veškeré dosavadní dohody, sdělení nebo návrhy učiněné mezi Investorem a Poskytovatelem.
 3. V případě, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek bude považováno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nemá to vliv na ostatní ustanovení Smlouvy nebo Podmínek, která zůstávajíc platná a účinná.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit Podmínky, a to bez udání důvodu. Registrovaní Investoři budou informováni zasláním informace do emailu a informováním na Platformě. Investor bere na vědomí, že jeho právní vztah k Poskytovateli se řídí aktuálním zněním Podmínek od okamžiku sdělení informace o aktualizaci obchodních podmínek. V případě nesouhlasu Investora s aktualizovaným zněním Podmínek se postupuje podle čl. 3 odst. 10) těchto Podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a nabývají účinnosti od 21.12.2021.

Poskytovatel:

BrikkApp as

Ing. Jan Večerka

předseda představenstva

BrikkApp as

Aleš Hudeček

druhý místopředseda představenstva