Privacy Statement

BrikkApp Služby

1. On-line služby Poskytovatele

Poskytovatel je při poskytování služeb skupinového financování (dále jako „služby BrikkApp“) v postavení správce osobních údajů svých klientů – investorů, v souladu s Nařízením EU č. 679/2016, Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”). Poskytovatel nabízí prostřednictvím vlastní platformy www.brikkapp.com (dále jako „platforma BrikkApp“ nebo „platforma“) služby, mezi něž patří i možnost online registrace na platformě a využití jejích interaktivních funkcí. Tyto interaktivní funkce umožňují investorovi vytvoření vlastního profilu na platformě, a investování do investičních příležitostí nabízených platformou BrikkApp.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem a pomocí jakých technických prostředků?

Poskytovatel jako správce osobních údajů shromažďuje osobní údaje svých uživatelů, které jsou nezbytné pro poskytování služeb BrikkApp. Těmito osobními údaji jsou: titul, jméno, příjmení, pohlaví, poštovní adresa, telefonní číslo, datum narození, národnost, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, a osobní identifikační dokumenty. Účelem správy osobních údajů prováděné v souvislosti s poskytováním služeb BrikkApp je správa služeb BrikkApp, včetně správy seznamů kontaktů, pozvánek, uživatelů, reportů, distribuce reportů, zpětné vazby o reportech, sledování událostí, navazujících akcí, nabídky, prezentace novinek a publikací a také poskytování aktualizace a zjištění zpětné vazby o vývoji služeb BrikkApp. Platforma BrikkApp používá cookies. Takto získané informace mohou zůstat v systému i poté, co investor platformu opustí nebo zavře webový prohlížeč. Nastavení souborů cookies je možné zde: https://www.brikkapp.com/cookies

3. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a komu jsou sdělovány?

Přístup k osobním údajů investora shromážděných v rámci služeb BrikkApp je udělován pouze definované skupině uživatelů, kterými jsou obvykle členové provozního týmu Poskytovatele. Přístup k osobním údajům je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Pokud se na poskytování služeb podílejí externí dodavatelé, pak mohou mít přístup k osobním údajům nezbytným pro účely popsané v bodě 2. výše. Každý investor má možnost kontaktovat Poskytovatele, aby dozvěděl, zda na poskytování služeb, které investor využívá, pracují externí dodavatelé. Žádné osobní údaje nejsou předávány třetím stranám mimo výše uvedené.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Shromážděné osobní údaje a všechny informace související se službami BrikkApp jsou uloženy na serverech Poskytovatele, jejichž operace se řídí bezpečnostními rozhodnutími Poskytovatele a vnitřními předpisy Poskytovatele pro tento druh serverů a služeb. Shromážděné osobní údaje a všechny informace související se službami BrikkApp jsou dále uloženy na serveru externího dodavatele, který působí jako zpracovatel, s nímž má Poskytovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů dle příslušných ustanovení GDPR, a který musí zaručit ochranu a důvěrnost údajů požadovanou nařízením GDPR. Tímto zpracovatelem je obchodní společnost EasyChange s.r.o., IČ: 29044570, se sídlem Jungmannova 747/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. C 162417 vedená u Městského soudu v Praze.

5. Jak můžete ověřit, upravit nebo požádat o vymazání Vašich osobních údajů?

Svůj profil může každý investor kdykoli upravit pomocí online formuláře prezentovaného na platformě BrikkApp. V případě, že bude chtít investor ověřit, které osobní údaje jsou Poskytovatelem spravovány, nebo je bude chtít nechat vymazat, může kontaktovat Poskytovatele jako správce těchto údajů na platformě BrikkApp (viz bod 7. tohoto vnitřního předpisu) a výslovně specifikovat svůj požadavek. Zvláštní pozornost je věnována důsledkům žádosti o vymazání. V takovém případě bude vymazána jakákoli stopa, prostřednictvím níž by bylo možné investora kontaktovat.

6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní data?

Osobní údaje investora budou uchovávány a spravovány pouze po dobu nezbytnou pro daný účel zpracování osobních údajů, v souladu s vnitřním předpisem Poskytovatele o skartaci dokumentů, z něhož vyplývá, že:

a. marketingové nabídky bude Poskytovatel zasílat po dobu 1 roku od skončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a investorem (je takto upraveno v souhlasech se zpracováním osobních údajů v souvislosti s odsouhlasením obchodních podmínek Poskytovatele ze strany investora);

b. kontaktování investorů ohledně jim poskytovaných služeb plynoucích ze smluvního vztahu bude probíhat pouze po dobu trvání smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a investorem;

c. originály smluv s investory (zejm. v elektronické verzi) bude Poskytovatel uchovávat po dobu 3 let po skončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a investorem, odpovídající obecné promlčecí době potenciálních nároků vyplývajících ze smlouvy, případně po dobu vyžadovanou právními předpisy České republiky, zejm. daňovými, či regulatorními.

d. ostatní osobní údaje týkající se zejm. vyúčtování vzájemných finančních nároků mezi Poskytovatelem a investorem budou uchovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy České republiky, zejm. daňovými, či regulatorními.

Pokud investor nebude souhlasit se správou či zpracováním svých osobních údajů dle písm. a., b., může se kdykoliv obrátit na Poskytovatele prostřednictvím platformy BrikkApp (viz bod 7. tohoto vnitřního předpisu) a výslovně specifikovat svůj požadavek.

7. Kontaktní údaje

V případě, že investor bude mít jakékoliv dotazy či připomínky týkající se služeb BrikkApp v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů, nebo bude mít dotazy směřující na svá oprávnění vyplývající z nařízení GDPR, může se obrátit na tým podpory Poskytovatele prostřednictvím kontaktního e - mailu ask@brikkapp.com umístěného na platformě BrikkApp.

8. Podávání stížností

Investor může podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že správou či zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může investor podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 www.uoou.cz nebo se v této souvislosti může obrátit na Poskytovatele prostřednictvím platformy BrikkApp.